• Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG
§ 1

Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep „WAX CLINIC”, zawiera najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta w tym również na temat ochrony danych osobowych (dalej: Regulamin);
1.2 Sklep „WAX CLINIC” działający pod adresem www.shop.wax-clinic.pl działa na zasadach określonych w Regulaminie;
1.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
· Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
· Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
· Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
· Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

Definicje

· „Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
· „Formularz rejestracji” – formularz dostępny na stronie internetowej www.shop.wax-clinic.pl umożliwiający utworzenie Konsumentowi własnego Konta;
· „Formularz zamówienia” – formularz dostępny na stronie internetowej www.shop.wax-clinic.pl umożliwiający złożenie Zamówienia;
· „Klient” – Kupujący będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
· „Konsument” – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
· „Konto” – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
· „Newsletter” – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie, za wyraźną zgodą Usługobiorcy;
· „Towar” – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
· „Regulamin” - niniejszy regulamin Sklepu;
· „Sklep” - Sklep internetowy Usługodawcy o nazwie „WAX CLINIC”, działający pod adresem www.shop.wax-clinic.pl;
· „Sprzedawca” – Step In Polska Sp. z o. o. KRS pod numerem 0000917870 adres siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 5213937650, REGON: 38979468800000, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@waxclinic.pl;
· „Umowa Sprzedaży” – Umowa Sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
· „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;
· „Kupujący”– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej;
· „Zamówienie” - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru/Towarów ze Sprzedawcą;

§ 3
Wymogi techniczne

3.1 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
· Urządzenie z dostępem do Internetu;
· Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;
3.2 Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1,
niezbędne jest aktywne konto e-mail;

§ 4

Towary

4.1 Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski;
4.2 Towary sprzedawane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach, gdyż większość tych Towarów jest wykonywana ręcznie;
4.3 Towarów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem;

§ 5

Zamówienia

5.1 Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT;
5.2 Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie:
· cena za Towar (zawierająca podatek VAT);
· koszty dostawy towaru, według wybranego przewoźnika, wagi Towaru i sposobu dostawy;
5.3 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie;
5.4 Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia;
5.5 Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.shop.wax-clinic.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok;
5.6 Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 20:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 20:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;
5.7 Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji Klientów w dni robocze, w godzinach 10.00-20.00. Odpowiedzi na maile, wiadomości oraz komentarze odbywają się w kolejności zgłoszeń;

§ 6

Zawarcie Umowy Sprzedaży

6.1 W celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący powinien Towar, który chce kupić dodać do koszyka w Sklepie;
6.2 Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru/przewoźnika oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia;
6.3 Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek;
6.4 Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
6.5 Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na wskazany przez Klienta prawidłowy adres email – poprzez potwierdzenie dokonania Zamówienia;
6.6 Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

§ 7

Płatności i zwroty

7.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
7.2 Za złożone Zamówienie można zapłacić w następujący sposób:
· płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy (poprzez wybranie płatności BlueMedia następnie zostaną wygenerowane dane do przelewu);
· płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (BlueMedia);
7.3 W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych banków oraz płatności Blik;
7.4 Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro
7.5 Towar zostanie wysłany Kupującemu po zaksięgowaniu płatności. W przypadku braku zaksięgowania płatności w ciągu 3 dni roboczych, Zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
7.6. Formy zwrotów:
· w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
· w przypadku, gdy płatność została dokonana przelewem bankowym lub BLIK – zwrot dokonany zostanie na rachunek użyty do płatności.
7.7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 8

Realizacja Zamówień

8.1 Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad;
8.2 Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności/ przewoźnika oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru i jego wagi;
8.3 Sposoby dostawy są opisane również przy poszczególnych Towarach na stronie Sklepu;
8.4 Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika w sumie 7 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika;
8.5 Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem paczkomatów;
8.6 Towar będący usługą (voucher lub voucher wartościowy) można wykorzystać w salonie Wax Clinic.
8.7 Towar będący usługą (voucher lub voucher wartościowy) może być realizowany po okazaniu w Wax Clinic wydruku potwierdzenia zakupu w formie elektronicznej (przekazanego Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e mail zawierającej numer lub rodzaj i ilość zakupionej usługi) oraz po potwierdzeniu jego aktualności (wygaśnięcie terminu ważności, o którym Kupujący został poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wcześniejsza realizacja).
8.8 Realizacja Towaru będącego usługą oznacza akceptację zawartości zakupionego Towaru w tym przypisanych do niego usług lub kwot. Usługi zawarte w voucherze nie podlegają wymianie na inne lub gotówkę.
8.9 Sprzedający potwierdza Kupującemu przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
8.10 Sprzedający realizuje Dostawę Towarów będących Usługą oraz kartą podarunkową, wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej – wybrane Towary będące Usługą lub kartą podarunkową dostępne są w wersji papierowej po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu ze Sprzedającym. W takim przypadku odbiór Towaru odbywa się osobiście przez Kupującego, w salonie Wax Clinic, w czasie uzgodnionym ze Sprzedającym.
8.11 Dostawa Towarów oraz kart podarunkowych realizowana jest w ciągu 3 dni roboczych.
8.12 Sprzedający wystawia fakturę VAT na życzenie Kupującego.


§ 9

Prawo odstąpienia od Umowy/ Zwrot Towaru

9.1 Klient, który jest jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny;
9.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
- w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
- w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
9.3 Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres: kontakt@waxclinic.pl, zawierające formularz zwrotu dostępny na stronie).
W przypadku braku spełnienia tego obowiązku tj. niedostarczenie formularza zwrotu, może to znacznie utrudnić dokonanie weryfikacji zwrotu;
9.4 Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie www.shop.wax-clinic.pl;
9.5 Żeby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
9.6 W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Towar zwrócony musi zostać doręczony do Sprzedawcy w stanie niepogorszonym i nienoszącym śladów użytkowania.
9.7 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tej samej oryginalnej metody płatności dokonanej przez Konsumenta lub tradycyjnym przelewem bankowym, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami odesłania Towaru do Sprzedawcy;
9.8 Formy zwrotów:
· w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
· w przypadku, gdy płatność została dokonana przelewem bankowym lub BLIK – zwrot dokonany zostanie na rachunek użyty do płatności.
9.9 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru;
9.10 Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Step In Polska Sp. z o. o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
9.11 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Towar został przesłany omyłkowo, wtedy koszty zwrotu ponosi Sprzedawca;
9.12 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.13 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru;
9.14 Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia;
9.15 W przypadku omyłki w Zamówieniu, dokonanej z winy Sprzedawcy, Sprzedawca wyśle prawidłowo zamówiony Towar na własny koszt, pokryje również koszty odesłania błędnie wysłanego Towaru lub Sprzedawca sam odbierze Towar. Warunkiem przesłania Towaru jest jego obecność na magazynie. W przypadku braku na magazynie Sprzedawca zwróci Klientowi koszt Towaru wraz z kosztem dostawy.

§ 10

Wyjątki od prawa odstąpienia

10.1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
10.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument;
10.3 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym;

§ 11 Reklamacje

11.1 W przypadku wystąpienia wady Towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona;
11.2 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
- przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
- żądać usunięcia wady;
11.3 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Klient może użyć również formularza zwrotu, w którym jest punkt na temat określenia wady produktu;
11.4 Dla oceny wad fizycznych Towaru, Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminu tj. kontakt@waxclinic.pl;
11.5 Dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: Step In Polska Sp. z o. o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa;
11.6 Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie towaru w Sklepie;
11.7 Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres email: kontakt@waxclinic.pl
11.8 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni;

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń.


W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
- Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje siętutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
- pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
- bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
- internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13

Rodzaj i zakres usług elektronicznych

13.1 Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług
Elektronicznych takich jak:
· zawieranie Umów Sprzedaży Towaru,
· prowadzenie Konta w Sklepie,
13.2 Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie;
13.3 Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 14

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

14.1 Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 13 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne;
14.2 Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony;
- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę;
- umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony;
14.3 Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
14.3 Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;

§ 15

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych


15.1 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
- wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter, prowadzenie Konta);
- Kupujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@waxclinic.pl
- Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Kupujący narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);
15.2 Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
15.3 Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron;

§ 16

Własność Intelektualna

16.1 Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.shop.wax-clinic.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Step In Polska Sp. z o. o., ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 5213937650. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.shop.wax-clinic.pl, bez zgody Usługodawcy;
16.2 Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.shop.wax-clinic.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną;
16.3 Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Towarów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.shop.wax-clinic.pl należą do ich właścicieli i są zastrzeżone oraz używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Są one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu użyte są w celach informacyjnych.

§ 17

Dane osobowe

17.1 Regulacje dotyczące ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Klientów – Konsumentów sklepu zostały uregulowane w Polityce Prywatności;
17.2 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca;
17.3 Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
17.4 Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub usunięcia, o czym jest mowa w Polityce Prywatności;
17.5 Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w Polityce prywatności;

§ 18

Zastrzeżenia

18.1 Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym;
18.2 Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę
sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia;
18.3 Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy;
18.4 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.